Firmam?zda konusuna hakim, teknolojinin geldi?i son noktadan haberdar, ara?t?rma ve geli?tirme konular?n? bilen Y. lisans mezunu, Mühendislik ve Arge kadromuz mevcuttur.

AR-GE çal??malar?m?z ölçme, izleme ve de?erlendirme esas olmak üzere 3 a?amada gerçekle?mektedir. Bunu sistematik çal??mayla ba?armaktay?z. Bu nedenle tüm çal??malar?m?z proje bazl? yürütülmektedir.

Yeni devreye al?nacak parçalar?n tasar?mdan seri imalat?na kadar geçen tüm a?amalarda mü?teri istekleri de dikkate al?narak olabilecek problemleri derinlemesine irdelenir, farkl?l?klar olu?turulacak detaylar yakalayarak yeni ürün veya mevcut ürünler üzerinde geli?tirmeler yap?l?r.

Üretti?imiz ürünlerin emniyet parças? olmas? bilinci ile de çal??malar?m?z tam kontrol alt?nda tutulmaktad?r. Son teknoloji ile donat?lm?? ölçüm laboratuarlar?m?zda hammadde giri?inden mamul olu?umuna kadar geçen tüm proses a?amalar?nda, CMM boyutsal ölçüm, sertlik ölçme, ömür test cihazlar? ile ürünlerin yeterlili?i, malzeme uygunlu?u, çal??ma ?artlar? (simülasyon çal??malar?) ve araç pratik provalar? ile test edilmektedir.

Bu ?ekilde ürün geli?tirilmesi ve uygunlu?u kontrol alt?na al?narak, onaylanan ürünlerin çal??ma kay?tlar? ile ilgili "ürün dosyas?" olu?turularak , ürün portföyümüze ilave edilmektedir.